قیمت آخرین معامله امروز: 16,160 ریال

idNamesarmayetaghirratGsahmSum
1گروه دارويي سبحان 2735000 ۰ 16900 46221500000
2لابراتوارهاي داروئي رازک 593000 ۰ 39200 23245600000
3دارو سازي توليد دارو 600000 ۰ 31883 19129800000
4سرمايه گذاري اعتلا البرز 800000 -۲,۰۰۰,۰۰۰ 11562 9249600000
5پخش البرز 600000 ۰ 30510 18306000000
6البرز دارو 1860000 ۰ 19300 35898000000
7سبحان دارو 1030000 ۰ 17200 17716000000
8داروسازي فارابي 600000 -۸,۰۰۰,۰۰۰ 71090 42654000000
9داروسازي سبحان آنکولوژي 861000 ۰ 15827 13627047000
10توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک 370000 ۰ 16492 6102040000
11کي بي سي 290000 ۰ 34033 9869570000
12ايران دارو 530000 ۰ 21920 11617600000
13گروه دارويي برکت 5800000 ۰ 14230 82534000000

336,170,757,000