قیمت آخرین معامله امروز: 5,501 ریال

idNamesarmayetaghirratGsahmSum
1گروه دارويي سبحان 2735000 ۰ 6564 17952540000
2لابراتوارهاي داروئي رازک 593000 ۰ 24813 14714109000
3دارو سازي توليد دارو 600000 ۰ 6549 3929400000
4سرمايه گذاري اعتلا البرز 800000 -۲,۰۰۰,۰۰۰ 4090 3272000000
5پخش البرز 600000 ۰ 8511 5106600000
6البرز دارو 1860000 ۰ 12443 23143980000
7سبحان دارو 1030000 ۰ 8998 9267940000
8داروسازي فارابي 600000 -۸,۰۰۰,۰۰۰ 26634 15980400000
9داروسازي سبحان آنکولوژي 861000 ۰ 6446 5550006000
10توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک 370000 ۰ 7702 2849740000
11کي بي سي 290000 ۰ 16537 4795730000
12ايران دارو 530000 ۰ 6585 3490050000
13گروه دارويي برکت 5800000 ۰ 4951 28715800000

138,768,295,000