قیمت آخرین معامله امروز: 32,910 ریال

idNamesarmayetaghirratGsahmSum
1گروه دارويي سبحان 2735000 ۰ 28360 77564600000
2لابراتوارهاي داروئي رازک 593000 ۰ 61730 36605890000
3دارو سازي توليد دارو 600000 ۰ 63100 37860000000
4سرمايه گذاري اعتلا البرز 800000 -۲,۰۰۰,۰۰۰ 24055 19244000000
5پخش البرز 600000 ۰ 54728 32836800000
6البرز دارو 1860000 ۰ 30770 57232200000
7سبحان دارو 1030000 ۰ 32730 33711900000
8داروسازي فارابي 600000 -۸,۰۰۰,۰۰۰ 88000 52800000000
9داروسازي سبحان آنکولوژي 861000 ۰ 33764 29070804000
10توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک 370000 ۰ 33400 12358000000
11کي بي سي 290000 ۰ 56328 16335120000
12ايران دارو 530000 ۰ 37890 20081700000
13گروه دارويي برکت 5800000 ۰ 42380 245804000000

671,505,014,000