قیمت آخرین معامله امروز: 18,597 ریال

idNamesarmayetaghirratGsahmSum
1گروه دارويي سبحان 2735000 ۰ 21303 58263705000
2لابراتوارهاي داروئي رازک 593000 ۰ 63031 37377383000
3دارو سازي توليد دارو 600000 ۰ 40999 24599400000
4سرمايه گذاري اعتلا البرز 800000 -۲,۰۰۰,۰۰۰ 12074 9659200000
5پخش البرز 600000 ۰ 50003 30001800000
6البرز دارو 1860000 ۰ 26701 49663860000
7سبحان دارو 1030000 ۰ 23405 24107150000
8داروسازي فارابي 600000 -۸,۰۰۰,۰۰۰ 93009 55805400000
9داروسازي سبحان آنکولوژي 861000 ۰ 18700 16100700000
10توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک 370000 ۰ 20891 7729670000
11کي بي سي 290000 ۰ 36825 10679250000
12ايران دارو 530000 ۰ 20439 10832670000
13گروه دارويي برکت 5800000 ۰ 12221 70881800000

405,701,988,000