قیمت آخرین معامله امروز: 15,123 ریال

idNamesarmayetaghirratGsahmSum
1گروه دارويي سبحان 2735000 ۰ 17149 46902515000
2لابراتوارهاي داروئي رازک 593000 ۰ 45893 27214549000
3دارو سازي توليد دارو 600000 ۰ 20519 12311400000
4سرمايه گذاري اعتلا البرز 800000 -۲,۰۰۰,۰۰۰ 7359 5887200000
5پخش البرز 600000 ۰ 27008 16204800000
6البرز دارو 1860000 ۰ 24940 46388400000
7سبحان دارو 1030000 ۰ 23226 23922780000
8داروسازي فارابي 600000 -۸,۰۰۰,۰۰۰ 64400 38640000000
9داروسازي سبحان آنکولوژي 861000 ۰ 12465 10732365000
10توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک 370000 ۰ 15600 5772000000
11کي بي سي 290000 ۰ 32150 9323500000
12ايران دارو 530000 ۰ 20345 10782850000
13گروه دارويي برکت 5800000 ۰ 11123 64513400000

318,595,759,000